POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów serwisu topubezpieczenia.com (dalej: „Serwis”). Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików Cookies i narzędzi analitycznych. 
 2. Administratorem danych osobowych jest Grupa Top Ubezpieczenia sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze (65-084), przy ul. Stefana Batorego 16/2, KRS: 0000856534, NIP: 9731072898, REGON: 386847600 (zwany dalej „Administratorem” lub „TOP Ubezpieczenia”).
 3. Dane osobowe zbierane Grupę Top Ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 4. TOP Ubezpieczenia informuje, że dane osobowe Klientów (Użytkowników) będą przetwarzane jedynie w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Klientem. Za dodatkową zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych. 
 5. TOP Ubezpieczenia dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

§ 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe Pani/Pana będą̨ przetwarzane przez TOP Ubezpieczenia w celu:

 1. przygotowania i przedstawienia oferty lub kalkulacji ubezpieczeniowej– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność́ do przygotowania i przedstawienia oferty. W przypadku niezawarcia umowy ubezpieczenia Pani/Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres 3 miesięcy, a w przypadku przedsiębiorców przez 3 lata od podjęcia przez Pana/Panią kontaktu z TOP Ubezpieczenia;
 2. oceny ryzyka ubezpieczeniowego i wyliczenia składki ubezpieczeniowej na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Okres przetwarzania danych w tym celu jest tożsamy z punktem powyżej. W tym celu TOP Ubezpieczenia może stosować procesy oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wiążą się z oceną informacji przetwarzanych na Pani/Pana temat przez system informatyczny i z zaszeregowaniem Pani/Pana do określonej grupy, w celu wyliczenia wysokości składki ubezpieczeniowej. Podstawą profilowania będą dane zawarte w formularzu kontaktowym. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie automatyczna decyzja dotycząca treści oferty umowy ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania takiej decyzji oraz do wyrażenia własnego stanowiska;
 3. rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji oraz ich archiwizacja.

§ 3 ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być towarzystwa ubezpieczeniowe i imieniu których w zakresie zawarcia umowy ubezpieczenia działa TOP Ubezpieczenia. Ponadto Pani/Pana dane mogą̨ być́ przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie TOP Ubezpieczenia, m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę̨ w Polsce lub na obszarze EOG, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, przy czym takie podmioty przetwarzają̨ dane na podstawie umowy z TOP Ubezpieczenia i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami

§ 5 PROFILOWANIE 

 1. Serwis może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów. 
 2. Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji. 
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. 

§ 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

żądania od administratora danych osobowych:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO,

ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO; 

wniesienia do administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana osobowych:

 • na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
 • do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. 

§ 7 PLIKI COOKIES 

 1. Serwis używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. 
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do: 
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz 
 • optymalizacji korzystania ze stron internetowych; 
 • rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio 
 • wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 
 • zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

  Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Serwisu, a w szczególności do: 
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika 
 • oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności 
 • weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie: 
 • Google Ireland Limited – w przypadku użytkowników usług Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii – z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Więcej informacji https://support.google.com/googleads/answer/240778
 • Meta Platforms Ireland Limited, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. TOP Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Serwisu. 
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 
 3. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres rodo@topubezpieczenia.com.